Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních, údajů ve společnosti a informace poskytnuté provozovatelem 

ve smyslu nařízení GDPR ( "General Data Protection Regulation") nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochraně osobních údajů níže jen jako ( "Zákon a GDPR ") a (dále také jen" Podmínky ") 

Obchodní společnost PROFI VISION s.r.o, Seberíniho 8, 821 03 Bratislava, IČO: 47 672 072, zapsaná v OR OS Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 97449 / B (dále jen "provozovatel"). 

Při používání a zpracování osobních údajů přísně dodržuje příslušné předpisy o ochraně osobních údajů. Právo na používání osobních údajů jako anonymních dat přísluší s výhradou níže popsaných práv dotčených osob v zákonném přípustném rozsahu společnosti. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí jen pro www.profikuchar.cz (dále jako "naše webová stránka") a s ní související podstránky, ovšem ne pro webové stránky, které jsou kontrolovány a provozovány třetími stranami. Zkontrolujte, prosím, prohlášení o ochraně osobních údajů webových stránek, které jsou kontrolovány a provozovány třetími stranami, protože tyto webové stránky nepodléhají naší kontrole a provozovatelné je zodpovědný za jejich obsah a opatření na ochranu osobních údajů. Prosím, berte na vědomí, že internetové stránky třetích osob mají svá vlastní pravidla ochrany soukromí, které byste si v zájmu ochrany svého soukromí měli důkladně přečíst před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů třetím osobám.

1. BEZPEČNOST DAT 

1.1 Zabezpečení osobních údajů. Společnost dodržuje přísná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosem jakož ik jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití. Společnost vyžaduje dodržování stejně přísných opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů i od všech zprostředkovatelů, jejichž využívá a to na základě uzavřených smluv o zprostředkování zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 Nařízení. 

Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a průběžně jsou přizpůsobovány podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů, budeme Vás bez zbytečného odkladu v průběhu 72 hodin informovat, pokud by takové porušení ochrany Vašich osobních údajů mohlo vést k vysokému riziku pro Vaše práva. 

1.2 Pokud jste dostali přístupové údaje pro přístup k našim on-line nástrojem na naší webové stránce a její používání, jste zodpovědný jako uživatel za bezpečné uschování svého jména a hesla a za jejich uchování v tajnosti. 

1.3. Vaše OÚ jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Systém kódování SSL (Secure Socket Layer) se nejčastěji využívá pro bezpečnou komunikaci s webovými servery. OÚ v našich systémech jako internetová stránka jsou zabezpečeny vhodnými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření dat prostřednictvím neoprávněných osob. 

 • Dotyčná osoba. Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. 
 • Souhlas dotčené osoby. Jakýkoliv vážný a svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby ve formě prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu, kterým dotyčná osoba vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 
 • Osobní údaje. Údaje o identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity. 
 • Zpracování osobních údajů. Zušlechťovací operace nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, zejména získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změna, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatickými prostředky. 
 • Porušení ochrany osobních údajů. Porušení bezpečnosti, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo k neoprávněnému poskytování přenášených, uchovávaných osobních údajů nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo k neoprávněnému přístupu k nim. 
 • Provozovatel. Každý, kdo sám nebo společně s jinými vymezí účel a prostředky zpracování osobních údajů a zpracovává osobní údaje vlastním jménem. Zprostředkovatel. Každý, kdo zpracovává osobní údaje jménem provozovatele. 
 • Příjemce - je každý, komu se osobní údaje poskytnou bez ohledu na to, zda je třetí stranou: za příjemce se nepovažuje orgán veřejné moci, který zpracovává osobní údaje na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, v souladu s pravidly ochrany osobních údajů vztahujícími se na daný účel zpracování osobních údajů. Třetí stranou - je každý, kdo není dotyčnou osobou, provozovatelem, zprostředkovatelem nebo jinou fyzickou osobou, která na základě pověření správce nebo zpracovatele zpracovává osobní údaje.

3. ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

3.2 Dotknutými osobami sú:

Návštevníci webovej stránky, budúci kupujúci, kupujúci, zamestnanci našich dodávateľov a odberateľov, dodávatelia/odberatelia.

3.3 Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

 • P.č.
 • Kategória osobných údajov
 • Účel spracovania
 • Právny základ spracovania
 • Lehota na vymazanie OU
 • Zverejnenie OÚ
 • 1.

e-mail

Marketing

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov noviniek.

 • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 • - súhlas dotknutej osoby

5 rokov od udelenia súhlasu/do odvolania súhlasu

Nezverejňujú sa

 • 2.

meno, priezvisko, fotografia/video, prevádzka

Referencie

Účelom spracúvania osobných údajov je zviditeľnenie, zvýšenie predaja služieb, propagácia prevádzkovateľa.

 • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 • - súhlas dotknutej osoby

5 rokov od udelenia súhlasu/do odvolania súhlasu

sociálne siete, webové sídlo

 • 3.

meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis, adresa (údaje uvedené v žiadosti)

Uplatňovanie práv a dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
 • - zákonná povinnosť

5 rokov od vybavenia žiadosti

Nezverejňujú sa

 • 4.

meno, priezvisko, adresu dodaciu/fakturačnú, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje, IČO/DIČ (podnikatelia)

E-shop

Účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie a plnenie z kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom https://profikuchar.cz/medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm.
 • b) Nariadenia
 • - zmluvný vzťah

10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Nezverejňujú sa

 • 5.

Meno, priezvisko, adresa dodacia/fakturačná, kontaktné údaje

Reklamácie

Účelom je uplatnenie práva zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných zákazníkovi (klientovi), ktorý požaduje určitú nápravu, alebo náhradu. Zabezpečenie fungovania právnych vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm.
 • c) Nariadenia
 • - zákonný dôvod

Po dobu 10 rokov od vybavenia reklamácie

Nezverejňujú sa

 • 6.

meno a priezviskom, e-mail, heslo, prehlaď objednávok

Registrácia

Zákazník má možnosť sa na stránke https://profikuchar.cz/ registrovať. Zákazník je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Založením konta na stránke https://profikuchar.cz/ ,že OÚ vo vašom konte bude vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia služieb. Založením tohto konta nám tiež udeľujete súhlas na vyhodnocovanie a vášho nákupného správania sa to znamená, aké údaje ste si kúpili, ktoré produkty ste si zobrazili.

Ak ste sa registrovali, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať na stránke môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci teda hosť.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a)
 • - súhlas dotknutej osoby

Osobné údaje spracúvame po dobu 5 rok ov od posledného nákupu.

Nezverejňujú sa

 • 7.

titul, meno, priezvisko, adresa dodacia/fakturačná, číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis, IČO/DIČ (podnikatelia)

Účtovné doklady

Vedenie účtovníctva je štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
 • - zákonný dôvod

10 rokov

Nezverejňujú sa

 • 8.

fotka, nick – údaje z profilu fanúšika

Sociálne siete

Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie firemných profilov na sociálnych sieťach, za účelom lepšej komunikácie s klientami (bývalými, potencionálnymi).Viac informácií nájdete v ods.4 týchto podmienok.

Aký oprávnený záujem?

Komunikácia s klientami prostredníctvom fanpage.

 • V zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

Pokým fanúšik fanušíkovskej stránky nezruší sledovanie fanušíkovskej stránky, neodstráni komentár.

Nezverejňujú sa

 • 9.

meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

Obchodná komunikácia

Evidencia kontaktných údajov dodávateľov, odberateľov, klientov za účelom plnenia si zmluvných povinností.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

4 roky od ukončenia/zániku zmluvného vzťahu

Nezverejňujú sa

 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Zabezpečenie plynulého plnenia zo zmluvy (dodávateľskej, odberateľskej)
 • 10.

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať.

Kamerové systémy

Zabezpečenie ochrany prevádzkovateľa, ochrany majetku a zdravia, odhaľovanie kriminality.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

5 dní

Nezverejňujú sa

 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Zabezpečenie ochrany majetku a zdravia.
 • 11.

e-mail, informácie o zakúpenom tovare, v prípade vyplnenia dotazníka spokojnosti aj hodnotenie nákupu.

Heuréka overenie zákazníkov

Účelom spracúvania osobných údajov je zistiť Vašu spokojnosť s nákupom. Zisťujeme Vašu spokojnosť prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
 • Oprávnený záujem

6 mesiacov až 4 roky

Recenzie uverejnené

na portáli heuréka sú v anonymizovanej podobe

 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Chceme vedieť, ako sú zákazníci spokojní s našimi službami.
 • 12.
Meno, e-mail, telefónne číslo, adresa, adresa IP, časové pečiatky akcií, súbory cookie prehliadača, ďalšie údaje zhromaždené zákazníkmi

Zákaznícka podpora

Účelom spracúvania OÚ, sú OÚ poskytnuté prostredníctvom live chatu. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a emaily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu so zamestnancom do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Taktiež používame monitorované telefonickéh linky pre skvalitnenie služieb.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 • - súhlas dotknutej osoby

Osobné údaje spracúvame  po dobu 60 dní alebo po dobu odvolania súhlasu/výmaz.

Nezverejňujú sa

 • 13.

meno a priezviskom, e-mail, heslo, prehlaď objednávok

Vernostný program

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie zľavy nad určitú sumu.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 • - súhlas dotknutej osoby

Posledný nákup + 365 dní

Nezverejňujú sa.

 • 14.

e-mail, meno a priezvisko, správa

Kontaktný formulár

Účelom spracúvania OÚ je poskytnutie všeobecných informácií klientovi.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 • - súhlas dotknutej osoby

1 mesiac

Nezverejňuje

 • 15.

Fotografia, rozhovor, meno a priezvisko, pozícia

Blog – PROFIKUCHÁR

Účelom spracúvania osobných údajov je tvorba elektronického seriálu BLOG PROFIKUCHAR, ktorý informuje verejnosť masovokomunikačnými prostriedkami a to o veciach verejných z prostredia gastronómie.

Účelom je utváranie podmienok na kultúrnu, osvetovú, záujmovú a činnosť a na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (zvýšenie záujmov obyvateľov o organizované podujatia).

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018

Neobmedzene článok 89 Nariadenia

Na webovom sídle, sociálnych sieťach

 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Tvorba a informovanie čitateľov prostredníctvom elektronického seriálu BLOG-PROFIKUCHÁR
 • 16.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o súťažiacich v rozsah meno, priezvisko, výška objednávky, dátum objednania, dátum úhrady, pod ktorou sa účastník prihlási do súťaže v prípade výhercu adresa, na ktorú sa má výhra zaslať a kontaktné údaje v prípade výhry.

Spotrebiteľská súťaž

Účelom spracúvania osobných údajov je usporiadanie spotrebiteľskej súťaže. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje prihlásených súťažiacich ako i výhercov.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
 • - zmluvný vzťah

Osobné údaje Súťažiach budeme spracovávať po dobu riadneho ukončenia súťaže a to po dobu (1) jedného mesiaca od ukončenia súťaže. Osobné údaje Výhercov budeme spracovávať do vysporiadania všetkých záväzkov zo súťaže a to po dobu (1) jedného mesiaca od odovzdania výhry.

Nezverejňuje

Provozovatel je zodpovědný za sběr dat a částečně i provozovatelé platforem sociálních sítí. V určitých zpracovatelských operacích vystupujeme jako společní provozovatelé ve smyslu čl. 26 bod 4 Nařízení. 

4. SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Provozovatel provozuje tyto fanpage na těchto platformách: 

- Facebook 

- Instagram 

- YOUTUBE 

Provozovatelé těchto sociálních sítí mají vlastní přijatá pravidla, infrastrukturu služby a vlastní ustanovení k ochraně osobních údajů. Na ochranu OÚ dotčených osob se vztahují provozní a smluvní podmínky uvedených společností. Uživatelé sociálních sítí jsou zodpovědní za obsah a své profily. Podrobnější informace ke zpracování osobních údajů provozovatelem naleznete na níže:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

- INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

- YOUTUBE https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Účelem zpracování osobních údajů je provozování vlastních profilů FAN PAGE na sociálních sítích a komunikace s vámi jako občany, interakce k tématům k obci jakož i odpovídání na příslušné otázky v komentářích např. Facebook / Instagram. 

Můžeme získávat anonymní statistické údaje o Vašich návštěvách prostřednictvím funkce s názvem Facebook Insight, kterou nám bezplatně poskytuje společnost Facebook za nezměnitelných podmínek užívání. Tyto údaje se sbírají prostřednictvím skrytých souborů (dále jen "cookies (ID)"), přičemž každý z těchto souborů obsahuje jedinečný kód uživatele, který je aktivní po dobu dvou let, a společnost Facebook jej ukládá na pevném disku počítače nebo na jiném zařízení návštěvníků fanouškovské stránky. Kód uživatele, který lze přiřadit k údajům o připojení uživatelů registrovaných na Facebooku, se sbírá a zpracovává při otevření fanouškovských stránek. 

Právní základ zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem. 

Osobní údaje, které zveřejníte na našich "FAN PAGE" stránkách sociálních sítí jako například komentářů lajky, videa, obrázky atd. se zveřejňují prostřednictvím platformy sociálních sítí. Osobní údaje následné nezpracovávají na jiný účel. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat takové komentáře a jiné obsahy jako videa, obrázky atd., Pokud jde o porušení platné legislativy (nenávistné komentářů uštěpačné komentáře, rasistické nebo jinak porušující základní lidská práva a svobody) a právo sdílet vaše příspěvky pokud komunikujete prostřednictvím sociálních sítí. 

Příspěvky se uchovávají na naší stránce "timeline" po neomezenou dobu nebo dokud jejich vy nemažete jako komentující občané, nebo pokud to nevymažeme my jako provozovatel.

5. NAŠI PARTNEŘI 

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty příjemcům. Jde např. o kurýrní a poštovné společnosti; profesionální poradci (např. advokáti, exekutoři, notáři, soudy, překladatelé); poskytovatelé standardního softwarového vybavení (např. Microsoft, Google); poskytovatelé technické podpory, vývoje a správy IT systémů a aplikací, zpracování a uchovávání dat (např. Google Analytics); poskytovatelů hostingových služeb; provozovatelé sociálních sítí; externí spolupracovníci PROVOZOVATELE.

Napr.:

 • Google LLC - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (nástroje pre on-line marketing),
 • Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (štatistiky),

Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing), Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,

Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,

INSTAGRAM (marketing), Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, UnitedStates,

TWITTER (marketing), TWITTER,

YOUTUBE, LLC. (marketing), YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States,

The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States (aplikácia Mailchimp),

 • Účtovná spoločnosť, advokátska kancelária,
 • Aplikácia – Google, IOS,
 • Napr. GOPAY (platobná brána), Tatra Pay (platobná brána) atď.,
 • Slovenská pošta, Zásielkovňa s.r.o. , FROGMAN s.r.o., Geis SK s.r.o, GLS-Global logistic service, spol. s r.o., Poštový kuriér,
 • Heuréka Shopping s.r.o. (overenie spokojnosti zákazníkov),
 • Vibrations s.r.o. (webhosting, zálohovanie),
 • Aplikácia LIVE AGENT (Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava)

Osobní údaje jsou poskytovány v rámci plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů (např. Orgány činné v trestním řízení, orgány veřejné moci, OČTK atd.) Nebo nařízení EU, které jsou přímo vykonatelné a použitelné i v České republice nebo zprostředkovatelem v rámci smluvních vztahů v souladu s GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. 

Výběr našich partnerů realizujeme mimo jiné s ohledem na záruky jejich odborné péče, přičemž tyto subjekty jsou námi zavázány mlčenlivostí a povinností přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a Zákona.

6. MLADŠÍ AKO 13 ROKOV

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 13. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

7. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Ďalšie spracovanie OÚ nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 3 pri každom jednotlivom účele spracúvania OÚ.

8. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa resp. obmedzujeme prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook, Mailchimp). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany a to vzhľadom na rozhodnutie súdneho dvora EÚ vo veci SCHREEMS II, zo dňa 16. júla 2020 bola zrušená platnosť systému ochrany súkromia tzv „ Privacy Shields“, na prenosy údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené komisiou. V našich podmienkach prichádza k prenosu údajov pri využívaní týchto služieb i) poskytovanie štatistických analýz (Google Analytics) pri návšteve nášho webu ii) fan page na sociálnej sieti (Instagram, Facebook, YOUTUBE, TWITTER), iii) zasielanie marketingových ponúk (Mailchimp).

Tieto prenosy sa uskutočňujú iba na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou, a boli poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR:

Podmienky ochrany súkromia

Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

FACEBOOK https://www.facebook.com/privacy/explanation

INSTAGRAM https://help.instagram.com/519522125107875

TWITTER https://twitter.com/en/privacy

Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/

Poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR.

Google https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

FACEBOOK https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref...

INSTAGRAM https://help.instagram.com/581066165581870?helpref=page_content

Mailchimp https://mailchimp.com/legal/data-processing-adden...

TWITTER https://twitter.com/en/privacy

9. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie a to prostredníctvom Facebook Pixel a použitím meracieho kódu Google Analytics. Prevádzkovateľ využíva tieto aplikácie za účelom optimalizácie svojich stránok.

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 11.

Facebook Pixel je kód, ktorý je umiestnený na našej webstránke. Pomocou súborov cookies, ktoré vložia automaticky do prehliadača zákazníka, dokážeme sledovať Vaše správanie na vašom webe. Facebook Pixel nám ponúka informácie o konverziách z vašich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu zákazníkov, ktorí náš web už navštívili, ale je vhodný aj na budovanie publika. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 11.

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo si uplatniť svoje práva v zmysle GDPR a to (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo na obmedzenie. Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na e-mailovej adrese profikuchar@profikuchar.sk

 • Právo na informácie.

Môžete od nás požadovať potvrdenie/informácie, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše OÚ. My ako spoločnosť sme povinný poskytnúť na základe Vašej žiadosť informácie do 30 dní od doručenia takej žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade by sme Vás informovali.

 • Právo na opravu.
 • Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne OÚ, ktoré sa Vás týkajú prípadne doplnili Vaše neúplné OÚ.
 • Právo na výmaz.

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov pokiaľ, už zanikol účel (dôvod), na ktorý boli zbierané, ide o neoprávnené (nezákonné) spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Existujú však dôvody, kedy nemôže prísť k okamžité vymazaniu Vašich údajov a to napr. lehoty uložené zákonom.

 • Právo na prenosnosť údajov
 • Môžete od nás požadovať, aby sme OÚ, ktoré ste nám poskytli dali k dispozícií v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a za predpokladu, že sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať

Ak, spracúvame Vaše OÚ na právnom základe oprávnený záujem alebo verejný záujem, môžete podať kedykoľvek námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Odvolanie súhlasu

V prípadoch, kedy ste nám udelili súhlas, Vás informujeme, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolať ho môžete rovnakým spôsobom ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich údajov pred odvolaním súhlasu, avšak o tejto skutočnosti musíte byť pred poskytnutím súhlasu informovaná.


 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

- popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,

- spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,

- už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

- ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Ak, ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušili Zákon alebo/a GDPR, prosíme Vás aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Avšak máte samozrejme právo podať sťažnosť na slovenskom úrade na ochranu osobných údajov. Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02Bratislava. Úrad posúdi Váš podnet do 30 dní a rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

11. COOKIES

11.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

11.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

 • Základné súbory cookies
 • Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies
 • Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

  Dobrovoľné cookies:

 • Súbory cookies tretích strán (sociálne siete)
 • Na našej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

  • Marketingové súbory cookies

  sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

  • Štatistiky/výkonné

  pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

  11.3 Právne základy cookies a tretie strany.

  Pri cookies, ktoré využívame na štatistické účely alebo na fungovanie stránky na optimalizáciu webovej stránky používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov.

  Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  V prípade cookies, ktoré využívame na marketing, štatistické (výkonové) spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  11.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

  Cookies, ktoré sa na našem webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

  Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

  Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

  Využívame tieto cookies:

  Cookie

  popis trvanie typ
  PHPSESSID Tento súbor cookie je natívny pre PHP aplikácie. Cookie sa používajú na ukladanie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa za účelom správy relácie používateľa na webe. Cookie sú cookies relácie a odstránia sa, keď sú zatvorené všetky okná prehliadača. potrebný
  dialog_35 nulový ostatné
  test_cookie Tento súbor cookie nastavuje doména doubleclick.net. Účelom cookies je zistiť, či prehliadač používateľov podporuje cookies. 15 minút Reklama
  _ga Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a na sledovanie používania stránok v analytickom prehľade stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov. 2 roky analytika
  _gid Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako webová stránka funguje. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z ktorého pochádzajú, a stránok sa zobrazujú v anonymnej podobe. 1 deň analytika
  _gac_UA-27.029.929-1 2 mesiace nedefinovaný
  _dc_gtm_UA-27.029.929-1 nulový 1 minúta ostatné
  _lb nulový 4 roky ostatné
  LaVisitorNew nulový 1 deň ostatné
  LaVisitorId nulový 4 týždne ostatné
  LaSID nulový ostatné
  PAPVisitorId nulový 1 rok ostatné
  _fbp Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Facebook tak, aby zobrazoval reklamu na Facebooku alebo na digitálnej platforme založenej na reklame Facebook po návšteve tejto webovej stránky. 2 mesiace Reklama
  fr Cookie nastavuje Facebook, aby používateľom zobrazoval relevantné reklamy a meral a vylepšoval reklamy. Cookie tiež sleduje správanie používateľa na webe na stránkach, ktoré majú Facebook pixel alebo sociálny doplnok Facebook. 2 mesiace Reklama
  PAPVisitorId nulový 1 rok ostatné

  12. MÁTE OTÁZKY ?

  V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

  Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

  PROFI VISION s.r.o,

  Sídlo: Seberíniho 8, 821 03 Bratislava

  IČO: 47 672 072

  Kontaktné údaje:

  e – mail: profikuchar@profikuchar.cz

  Kontakt: 0904095654

  Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

  REIN IT s.r.o.

  Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava

  IČO: 47 431 113

  e – mail: dpo@profikuchar.sk

  13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 18.10.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

  Lety prověření výrobci a dodavatelé

  Zobrazit všechny výrobce
   
  Hodnocení obchodu
  Hodnocení obchodu
  Jak jsou s námi zákazníci spokojeni?
  4,6 370 hodnocení